Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Dřevoplast Ludvík s.r.o. se sídlem Roveň 46, PSČ 46348 IČO:25022695, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vÚstí nad Labem, oddílC, vložka 11090 („Správce“), zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří jsou fyzickými nebo právnickými osobami („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou votázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese drevoplast@drevoplast.com. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů („smlouva“).

 

 • Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:  
 • plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);  
 • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to nazákladě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)  
 • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to nazákladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a  
 • zasílání obchodních sdělení, a to nazákladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zdůvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího vpřímém marketingu.  
 • Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: 
 • k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány dozániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) kúčelu podle článku 3.2, 3.3 a/nebo 3.4 výše;  
 • k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány podobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;  
 • k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. Vpřípadě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu kpříslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů kúčelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;  
 • k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas stakovým zpracováním.  
 • Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl.4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se sosobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.  
 • Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (tj. mimo EU nebo EHP) nebo mezinárodní organizaci včetně doplňujících informací podle čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR  
 • V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup kesvýmosobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (zapodmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl.18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož ipráva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).  
 • Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce sžádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  
 • Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření aplnění smlouvy.

 

 

 

 

Rozumím

Web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací